หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
8 สิงหาคม 2560 รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 จากมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ